BODELNING, ÄKTENSKAPS­SKILLNAD OCH SAMBO­SEPARATION

Vid separationer uppkommer många frågor som behöver lösas, oavsett om du ska skilja dig eller separera från din sambo. Vem som ska bo kvar i huset efter att separationen är genomförd och hur detta ska hanteras ekonomiskt är ett exempel. Hur ena makens, eller makarnas gemensamma, företag ska värderas är ett annat vanligt förekommande problem.

En bodelning ska som utgångspunkt göras när ett äktenskap eller ett samboförhållande upplöses. Innan bodelningen är klar kan det finnas behov av att klargöra vem av maken eller sambon som ska bo kvar i den gemensamma bostaden tills bodelningen är klar (kvarsittanderätt).

Om makar eller sambor är överens kan en bodelning avslutas genom upprättandet av ett bodelningsavtal. Tvister om bodelningar kan ofta vara både komplicerade och infekterade. Kontakta därför oss i ett så tidigt skede som möjligt.

Det kan även finnas behov av att upprätta handlingar efter en separation eller skilsmässa, till exempel ett testamente för att undvika att den tidigare partnern får förvalta den kvarlåtenskap som era gemensamma omyndiga barn kan komma att ärva efter dig.

Advokaterna på Advokatfirman Berg har mycket omfattande erfarenhet av att biträda och stödja människor i alla frågor som har anknytning till äktenskapsskillnad eller sambo­separation, även när det förekommer internationella inslag. Vi arbetar också med rådgivning inför ett äktenskap eller inledande av samboförhållande (läs mer under fliken förebyggande familjerätt) och vi upprättar vid behov alla de handlingar som behövs.

ARV, TESTAMENTE OCH DÖDSBO­FÖRVALTNING

ARV OCH DÖDSBO­FÖRVALTNING

Vid dödsfall ska den avlidnes egendom hanteras och så småningom fördelas mellan arvingarna. Om det är en närstående som har gått bort är påfrestningarna stora. Juridiken är dessutom i många fall komplicerad och det finns en rad tidsfrister att förhålla sig till. Det finns därför ett stort värde i att ha en erfaren advokat som ger råd och sköter de juridiska och praktiska frågorna. Det är inte ovanligt att fördelningen av arv och verkställande av testamenten orsakar oenighet och tvister mellan arvingarna.

Advokatfirman Berg är specialiserad på ekonomisk familjerätt och arbetar som ombud i tvister om arv och testamente. Våra advokater anlitas också i stor utsträckning som testamentsexekutorer och förordnas regelbundet av tingsrätten till boutredningsmän och skiftesmän.

Testamente

Det kan ibland finnas skäl att ifrågasätta giltigheten eller tolkningen av ett testamente. Detta kan ske genom en klandertalan eller en tvistemålsprocess vid domstol. Rådgör så snart som möjligt med oss om du anser dig vara förfördelad av ett testamente eller misstänker att upprättandet av testamentet inte gått rätt till. Ibland finns tidsfrister som måste beaktas för att rätten till ett arv eller rätten att ifrågasätta ett testamente inte ska förloras.

Bouppteckning

Att upprätta en bouppteckning är bland det första man behöver göra når någon har avlidit. Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes, och eventuell makes, tillgångar och skulder. I vissa fall behöver även en efterlevande sambos tillgångar och skulder sammanställas i bouppteckningen.

En bouppteckning fyller också en viktig funktion som dödsboets legitimationshandling, vilket innebär att den visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Bouppteckningen ska registreras av Skatteverket.

Arvskifte

Om ett dödsbo har fler än en dödsbodelägare ska dödsboet avslutas genom ett arvskifte. Om den avlidne var gift eller sambo ska som utgångspunkt även en bodelning göras. Arvskiftet är ett skriftligt avtal om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas och ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Om delägarna inte kan komma överens om skiftet, eller hur dödsboet ska avvecklas, finns möjlighet att ansöka om skiftesman eller boutredningsman hos tingsrätten.

Vårdnad, boende och umgänge med barn

Tvister mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge med barn är inte sällan infekterade och utdragna. Det kan uppstå många svåra och överraskande frågor längs vägen. Det är därför viktigt att föräldrarna i ett tidigt skede anlitar en erfaren advokat för stöttning och rådgivning.

Den som inte bor tillsammans med sitt barn har en skyldighet att efter förmåga bidra till barnets försörjning. Det kan ske genom Försäkringskassans bestämmelser om underhållsstöd eller efter beräkning av skäligt underhåll enligt föräldrabalkens regler. Föräldrarna kan reglera underhållet genom ett avtal, men om de inte kan enas kan en domstol avgöra frågan om hur stort underhållsbidraget ska vara. I en domstol handläggs mål om underhåll som ett s.k. dispositivt tvistemål, vilket ställer högre krav på processföringen än flera andra familjerättsliga mål.

Alla advokater på Advokatfirman Berg företräder föräldrar i tvister om barn. Vi biträder även regelbundet föräldrar i ärenden om återförande enligt Haagkonventionen av bortförda eller kvarhållna barn i utlandet.

Före­byggande familje­rätt

Det är viktigt att ha kunskap om vad som händer vid en eventuell äktenskapsskillnad eller samboseparation, om en själv eller ens livspartner avlider eller när man själv hamnar i en situation där man inte längre har beslutsförmögenhet. Som egenföretagare har man ofta tankar om hur verksamheten skall skyddas vid en eventuell separation och hur företaget på sikt skall drivas vidare inom familjen.

Det är alltid bättre att fundera på hur man vill ha det innan situationen uppkommer och i den mån det är möjligt upprätta handlingar för att skapa en trygghet för att det blir på det sätt man vill vid framtida livssituationer. Många gånger kan man ordna detta och därmed undvika en framtida dyr tvist när situationen väl har uppkommit.

Äktenskaps­förord och sambo­avtal

Om någon är gift skall som huvudregel alla tillgångar likadelas när äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller dödsfall. Genom äktenskapsförord kan man komma överens om att viss eller all egendom ska vara en makes enskilda egendom och därför inte ingå i en framtida bodelning. I äktenskapsförordet kan man även reglera vilket lands lag som skall vara tillämpligt vid en bodelning, vilket kan vara viktigt om en make har anknytning till olika länder.

När det gäller sambor är det endast gemensam bostad och bohag, som förvärvats för gemensamt bruk, som ingår i bodelningen. Genom samboavtal kan man avtala att viss eller all samboegendom skall undantas från en framtida bodelning. Ett exempel på när många önskar upprätta ett samboavtal är när sambor har förvärvat en bostad med olika ekonomiska insatser och/eller ägarandelar.

För att vara säker på att resultatet blir som det är tänkt och formkraven uppfylls är det klokt att ta hjälp av en familjerättsadvokat vid upprättande av dessa handlingar. Vi upprättar regelbundet äktenskapsförord och samboavtal samt arbetar med att förutse och lösa problem som kan uppkomma i olika situationer.

Testamente

Genom testamente kan du bestämma hur din egendom skall fördelas när du dör, om egendomen skall vara enskild egendom hos arvtagare och vilket lands lag som skall vara tillämplig på frågor om arvet. Du kan också bestämma om särskild förvaltning för omyndiga barn och att en testamentsexekutor ska förordnas. En testamentsexekutor tar hand om dödsboet och ser till att testamentet efterlevs. Det krävs stor kunskap om arvsrätten för att säkerställa att det blir på det sätt du har avsett och att testamentet uppfyller de formkrav som finns. Vid upprättande av testamenten är det därför viktigt att ta hjälp av en advokat som har stor kunskap och erfarenhet inom området.

Framtids­fullmakt

En framtidsfullmakt ger enskilda en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter, och är giltig när den enskilde blir beslutsoförmögen.

Eftersom det finns formkrav för en framtidsfullmakt, och det exempelvis kan uppstå jävsproblem mellan fullmaktshavaren och utfärdaren, bör en familjerättsadvokat biträda vid upprättandet. Advokatfirman Berg har stor erfarenhet på området och biträder regelbundet klienter med upprättande av framtidsfullmakter och rådgivning i samband med detta.

Generations­planering

Många företag och familjegårdar drivs vidare i generationer. Att planera för en överlåtelse av verksamheten är en process som kan ske under en längre tid och i flera steg. Oavsett om man önskar en successiv övergång eller en överlåtelse vid viss given tidpunkt före eller efter sitt frånfälle uppkommer en mängd komplicerade frågeställningar som man måste planera noga för så att resultatet blir det önskade.

Gåva

Gåvor lämnas oftast till närstående och är i många fall okomplicerade. Emellertid kan gåvor få svårförutsedda konsekvenser vad gäller skatter och hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid gåvogivarens död. Det finns ibland också vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att gåvan ska bli giltig. Om gåvogivaren vill förena gåvan med villkor krävs det att dessa är genomtänkta och välformulerade.

Faderskap, moderskap och föräldra­skap

Ett föräldraskap kan behöva fastställas eller hävas av domstol. Den vanligaste typen av föräldraskapsärenden är när faderskapet till ett nyfött barn behöver fastställas av domstol, eftersom det inte kan fastställas genom faderskapsbekräftelse. I många fall behöver också ett felaktigt registrerat faderskap hävas av domstol, då modern vid barnets födelse var registrerad som gift med en annan man än den biologiske fadern. Emellertid finns det flera andra mer eller mindre komplicerade situationer där faderskap, moderskap eller föräldraskap behöver fastställas eller hävas. Så kan det vara även när ”barnet” är vuxet.

På Advokatfirman Berg arbetar advokater som har många års erfarenhet av föräldraskapsärenden. Vi arbetar regelbundet, och i mycket stor omfattning, som rådgivare och ombud för flera kommuners familjerätter, men har även ett flertal privatpersoner som klienter i denna typ av ärenden.

Adoption och surrogat­arrangemang

De adoptioner som man kan behöva ta hjälp av en familjerättsadvokat för är anhörigadoptioner, där den av makarna i ett äktenskap som inte är biologisk förälder vill adoptera den andra makens barn, och vuxenadoptioner, där ett barn faktiskt uppfostrats av någon annan än den som är förälder till barnet.

Surrogatarrangemang i utlandet blir allt vanligare. Eftersom svensk lag ännu inte tillåter surrogatarrangemang har lagstiftningen inte anpassats till det förhållande att barn kommer till Sverige efter surrogatarrangemang utomlands. Eftersom lagstiftningen inte är anpassad för den rättsliga regleringen av dessa barn uppkommer en rad komplicerade frågeställningar angående fastställande av föräldraskap, adoption och vårdnad.

Advokatfirman Berg är en av få advokatfirmor som regelbundet biträder klienter i ärenden till följd av surrogatarrangemang utomlands och adoptionsärenden.

Brottmål

Offentligt försvar

Den som är misstänkt för ett brott har oftast rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att föreslå vilken advokat som du vill skall förordnas som offentlig försvarare för dig. Advokat Viktor Österberg har lång erfarenhet av att arbeta som offentlig försvarare i brottmål.

Målsägande­biträde

När du har blivit utsatt för ett brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde och du har rätt att föreslå vem du vill skall förordnas som målsägandebiträde för dig. Advokaterna Linda Friberger och Viktor Österberg har lång erfarenhet av att arbeta som målsägandebiträde i brottmål.

Särskild företrädare för barn

När en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare förordnat för sig. Denne skall tillvarata barnets rätt under förundersökningen hos polisen och i rättegången. Advokaterna Viktor Österberg och Linda Friberger åtar sig regelbundet uppdrag som särskild företrädare för barn.

Tvistelösning

Privatpersoner och företagare hamnar ibland i tvist. Ofta kan den lösas genom konstruktiva samtal men det är också vanligt att oenigheten inte går att överbrygga genom förhandlingar. Tvisten måste då istället lösas i domstol eller skiljenämnd.

Advokatfirman Berg har mycket stor erfarenhet av tvistelösning och kommer att som ditt ombud biträda dig med råd, stöd och processföring genom tvistens alla faser. Vi anlitas regelbundet av privatpersoner och företag i tvister vid domstol och i skiljenämnd avseende

  • avtal
  • köp
  • skadestånd
  • försäkring
  • fel i fastighet
  • småhus­entreprenad och hantverks­arbeten
  • hyresrätt

Offentlig rätt

Vård enligt tvångs­lagstiftning

Om ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa kan socialtjänsten ansöka om att den unge skall beredas vård i eller utanför hemmet med stöd av LVU. Frågan prövas av förvaltningsdomstol där både barnet och den unge har rätt till ett offentligt biträde. Ibland förordnas även ett offentligt biträde under utredningstiden innan socialtjänsten gjort sin bedömning av vilka insatser eller vilken vård som är nödvändig.

Om en person har missbruksproblem och är i behov av vård då denne genom sitt missbruk utsätter sig för allvarlig fara och inte vill underkasta sig vård frivilligt kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVM. Frågan prövas av förvaltningsdomstol och den som ansökan gäller har rätt att få ett offentligt biträde förordnat för sig.

En person som lider av allvarlig psykisk störning kan bli intagen för vård mot sin vilja. Även denna fråga kan prövas av förvaltningsrätten och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde.

Vi åtar oss uppdrag från förvaltningsrätten som offentligt biträde i mål om vård enligt LVU, LVM och LPT. Vi arbetar även med att vägleda klienter under socialtjänstens BBiC-utredningar.

Serverings­tillstånd för alkohol och tillstånd att sälja tobak

Den som vill servera alkohol eller sälja tobak måste ha kommunens tillstånd att göra det. Ansökningsprocessen kan vara krånglig för den som inte är van. Låt oss hjälpa dig med ansökan så att det blir rätt från början. Har du fått en nej från kommunen på din ansökan går beslutet att överklaga. Det kan också vara så att den som haft ett tillstånd länge av olika skäl har fått detta återkallat av kommunen. Även detta beslut kan överklagas.

Advokatfirman Berg har stor erfarenhet av processer mot kommunen avseende serveringstillstånd och tobakstillstånd. Vi kan också bistå med rådgivning inför ansökan till kommunen.

Skolfrågor

Barn som bor i Sverige har skolplikt och det är vårdnadshavares ansvar att se till att skolplikten uppfylls. Om ett barn är frånvarande från skolan kan vårdnadshavare vid vite bli förelagd att fullgöra sin skyldighet. När en familj med barn skall vistas utomlands under en tidsperiod kan frågor uppkomma om skolplikten är uppfylld och huruvida skolan utomlands uppfyller de kriterier som krävs härför. På Advokatfirman Berg har vi erfarenhet av att företräda föräldrar i dessa frågor.

God man enligt samäganderättslagen

När egendom, exempelvis en fastighet, ägs av flera personer tillsammans måste alla ägare, om inget annat har avtalats i ett samägande­rättsavtal, vara överens om vilka åtgärder som skall göras med egendomen och om den skall säljas. Om delägarna inte kan enas kan tingsrätten förordna en god man för att förvalta och/eller sälja egendomen. På Advokatfirman Berg företräder vi klienter som ombud vid dessa tvister, men tar även uppdrag som god man för förvaltning och försäljning enligt samägander­ättslagen.

Internationell privaträtt

Inom familjerätten är det vanligt med frågor som är gränsöverskridande, vilket innebär att personer eller egendom i flera länder involveras. Vad som gäller i dessa situationer regleras genom den internationella privaträtten. Det är då framförallt tre problem som behöver lösas: vilken domstol är behörig att ta upp saken, vilket lands lag ska tillämpas och kan en dom från ett land verkställas i ett annat land.

Varje stat reglerar den internationella privaträtten i sin egen nationella lagstiftning. Det finns dock ett flertal internationella konventioner och överenskommelser, inte minst inom EU, som också aktualiseras.

Uppkommer en tvist som är gränsöverskridande är det viktigt snabbt anlita en advokat som är specialiserad inom den internationella privaträtten. Alla advokater på Advokatfirman Berg arbetar i stor utsträckning med sådana ärenden.

sv_SESvenska

OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Advokatfirman Berg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag samt för att vi ska kunna följa god advokatsed och fullgöra övriga rättsliga förpliktelser.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras till annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Berg enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Berg om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.