Högsta domstolen delar advokat Linda Fribergers bedömning i nytt prejudikat

Göteborgs tingsrätt förordnade Linda Friberger att förrätta bodelning mellan två sambor. Tvistefrågan var om en lägenhet, som var ena sambons hyresrätt när samboförhållandet inleddes men som ombildades till bostadsrätt under samboförhållandet, skulle anses som förvärvad för deras gemensamma användning och därmed utgöra samboegendom. I sitt beslut fann Linda Friberger att så skulle vara fallet. Hennes beslut överklagades dock till tingsrätten som gjorde motsatt bedömning. Hovrätten för Västra Sverige fastställde sedermera tingsrättens dom.

I likhet med advokat Linda Friberger, och i motsats till tingsrätten och hovrätten, konstaterar nu Högsta domstolen i sin dom att det är tydligt att en bostadsrätt är en annan typ av egendom än en hyresrätt, att en ombildning av en hyresrätt som skett under samboendet är fråga om ett förvärv i sambolagens mening samt att ett annat synsätt skulle vara svårt att förena med lagstiftningens övergripande syfte.

Du kan läsa avgörandet, som kallas ”Sambons ombildade bostad”, här.

sv_SESvenska

OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Advokatfirman Berg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag samt för att vi ska kunna följa god advokatsed och fullgöra övriga rättsliga förpliktelser.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras till annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Berg enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Berg om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.