Partille – Björkåsvägen 12 – Jonsered

Försäljning genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen av Partille Kåhög 105:4

Trevligt hus med högt läge samt skyddad baksida och bra solläge. Huset är bra planerat med fyra sovrum, stort vardagsrum i vinkel med braskamin, kök med matplats, gillestuga samt badrum och separat toalett. Till fastigheten hör även ett fristående stort garage med en gästlägenhet på övervåningen som har två sovrum, badrum samt kök/vardagsrum i öppen planlösning

Fastigheten Partille Kåhög 105:4 säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen torsdagen den 15 juni 2023 kl. 10.00 i Convendums lokaler på Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. OBS! Byte av lokal för auktionen kan ske. I så fall meddelas detta på Advokatfirman Berg AB:s hemsida samt direkt till föranmälda intressenter.

Fastigheten ropas ut till högstbjudande vid auktion som är öppen för envar. Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är överens om att anta eller förkasta ett anbud som lämnas på auktionen, gäller deras beslut. Fastigheten säljs med friskrivningsklausul. Tingsrätten har bestämt ett lägstapris om 4 187 000 kr.

Budgivare kan även närvara genom ombud. Om förvärv kommer till stånd ska skriftlig fullmakt i original, bevittnad av två personer, överlämnas till den gode mannen. Av fullmakten ska det uttryckligen framgå att denna omfattar köp av fastigheten Partille Kåhög 105:4.

Handpenning om 10 % erläggs vid klubbslaget. Betalas inte handpenning ska fastigheten omedelbart ropas ut på nytt. Köparens bank ska meddela den gode mannen per telefon i anslutning till auktionen att handpenning är insatt på angivet konto, och budgivare bör således har förberett detta inför auktionen.

Köparen ska vid erläggande av handpenning kunna uppvisa giltig identitetshandling. Ombud ska uppvisa huvudmannens identitetshandling. Ombud som inte är advokat ska även uppvisa egen identitetshandling.

Återstående del av köpeskillingen betalas på tillträdesdagen, som bestäms till tre månader efter att handpenningen erlagts, eller annan tid enligt överenskommelse.

Intresseanmälan av deltagande i auktionen görs till advokat Martin Landin på martin@advokatfirmanberg.se

Mer information om försäljningen hittar du här.

Detaljerade villkor hittar du i dokumentet nedan.

sv_SESvenska

OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Advokatfirman Berg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag samt för att vi ska kunna följa god advokatsed och fullgöra övriga rättsliga förpliktelser.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras till annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Berg enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Berg om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.